Wedstrijdreglement MOTARD VAN HET JAAR van P-magazine

11

Wedstrijdreglement MOTARD VAN HET JAAR van P-magazine
Huidige wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd van Motard van het jaar georganiseerd door P-magazine in samenwerking met haar sponsors.

Om één van de prijzen te winnen, moet u correct antwoorden op de gestelde vragen en de schiftingsvraag beantwoorden.
• De wedstrijd vangt aan op 15 april 2014. Bij aanvang van de wedstrijd is de afsluitdatum nog niet gekend. Deze wordt uiterlijk 30 juni 2014 mee gedeeld via dit reglement en/of rechtsreeks aan de finalisten.
• Op deze wedstrijd is het algemeen wedstrijdreglement van De Vrije Pers NV van toepassing, zoals gepubliceerd op www.p-magazine.be , behoudens andersluidende bepalingen zoals opgenomen in dit specifieke wedstrijdreglement mbt de wedstrijd P’s Motard van het Jaar.
• De wedstrijd staat open voor alle Belgische inwoners die tenminste 18 jaar zijn en in het bezit van een in België geldig motorrijbewijs (geen voorlopig), met uitzondering van de werknemers van De Vrije Pers NV, Think Media Digital BVBA en Meta Media NV, alsmede hun gezinsleden, de tussenpersonen van de organisator, eventuele aangestelden van de uitvoerende deurwaarder. Eveneens uitgesloten zijn winnaars en finalisten van de vorige edities, personen die uitzonderlijk dan wel gewoonlijk actief zijn als rij-instructeur of lesgever, en personen die een opleiding genoten hebben om als rij-instructeur of lesgever actief te kunnen zijn.
• Door zich in te schrijven geeft elke kandidaat deelnemer en elke deelnemer te kennen over de nodige lichamelijke en geestelijke bekwaamheden te beschikken om aan de theoretische en parktische proeven te kunnen deelnemen, en maakt zich terzake sterk naar de organisator en derden, daarin inbegrepen andere deelnemers, de organisator en zijn aangestelden.
• Door zich in te schrijven vrijwaart elke kandidaat deelnemer en elke deelnemer de organisator voor alle lichamelijke en stoffelijke schade welke hij/zij door zijn/haar handelingen tijdens de deelname zou toebrengen aan zichzelf en of derden, daarin inbegrepen andere deelnemers, de organisator en zijn aangestelden.
• De wedstrijd zal bestaan uit een theoretische proef en diverse praktische proeven dewelke de deelnemers zullen dienen te vervullen. Indien een deelnemer afvalt kan de eerstvolgende in de rangschikking der kandidaten worden opgeroepen.
• De deelnemers zullen verplicht zijn en aanvaarden aldus uitdrukkelijk dat zij op de data zoals vermeld in voornoemde P-magazines vrij zijn en bereid zijn deel te nemen aan ALLE proeven van de wedstrijd.
• Winnaar van de wedstrijd is de persoon dewelke de beste resultaten zal hebben behaald in de finaleronde.
• De eerste ronde zal bestaan uit een theoretische vragenronde en een selectieproef. Hieruit zullen 10 kandidaten worden weerhouden, met name die 10 personen die de meeste juiste antwoorden zal hebben gegeven op alle gestelde vragen en geslaagd zijn voor de selectieproef. Bij ex aequo zullen de kandidaten worden weerhouden dewelke de schiftingsvraag het dichtst benaderen.
• Als rechtsgeldig zullen beschouwd worden de inschrijvingsformulieren die conform zijn aan de instructies tot deelname zoals gepubliceerd in de titels P-magazine en Motorwereld en de websites www.p-magazine.be en www.demotorsite.be www.clint.be b/ antwoordformulieren waarop alle vragen volledig zijn beantwoord en c/ antwoordformulieren waarop de deelnemer zijn volledige identiteit, adres, rijbewijsnummer, telefoon en/of mailadres zal hebben ingevuld.
• Alle inschrijvingen, volledig ingevuld moeten uiterlijk op zondag 27 april 2014 om 23u59 via mail naar p-motard@p-magazine.be of via de voornoemde websites via een officiële registratie de redactie hebben bereikt.
• De rondes die bestaan uit praktische proeven zullen worden beoordeeld door een door de organisator aangestelde jury van rij-instructeurs. Voor elke proef zullen alle kandidaten de regels van de proef uitgelegd krijgen door deze instructeurs. De beslissingen van de jury zijn onaanvechtbaar zonder motiveringsplicht ten aanzien van de deelnemers en zonder mogelijkheid tot verhaal in hoofde van de deelnemers.
• De kandidaten die niet akkoord gaan met de spelregels van de proef zullen dit voor de aanvang van de proef schriftelijk dienen te melden aan de instructeur en zullen alsdan geacht worden te verzaken aan verdere deelname van de proef. Indien de kandidaten aldus geen bezwaren uiten zullen zij geacht worden te hebben ingestemd met onderhavig reglement en de medegedeelde spelregels van de proef.
• In onderhavige reglement zullen enkel de algemene voorwaarden van de wedstrijd en de principes van de proeven worden uitgelegd.
• De tweede proef/ronde zal bestaan uit een praktische proef waarbij de kandidaten proeven met de voorziene voertuigen zullen dienen af te leggen op de daartoe voorziene plaats en datum . De jury zal autonoom de winnaars aanduiden. Tegen de beslissing van de jury zal geen verhaal mogelijk zijn.
• De derde proef/ronde zal bestaan uit een praktische proef waarbij de kandidaten proeven met de voorziene voertuigen zullen dienen af te leggen op de daartoe voorziene plaats en datum. De jury zal autonoom de de winnaars aanduiden. Tegen de beslissing van de juryzal geen verhaal mogelijk zijn.
• De vierde proef/ronde zal bestaan uit een praktische proef waarbij de kandidaten proeven met de voorziene voertuigen zullen dienen af te leggen op de daartoe voorziene plaats en datum. De jury zal autonoom de de winnaars aanduiden. Tegen de beslissing van de jury zal geen verhaal mogelijk zijn.
• De finaleronde met de kandidaten die aan de finaleproeven dienen deel te nemen, zal bestaan uit een praktische proef waarbij de kandidaten proeven met de voorziene voertuigen zullen dienen af te leggen op de daartoe voorziene plaats en datum. De jury zal autonoom de winnaar aanduiden. Tegen de beslissing van de jury zal geen verhaal mogelijk zijn.
• De organisator van de wedstrijd zal op generlei wijze verantwoordelijk zijn voor het ter beschikking gestelde materiaal, noch voor de technische uitrusting van de voertuigen.
• De deelnemer erkent en aanvaardt dat de af te leggen proeven, proeven uitmaken waarbij een voertuig wordt gebruikt dat hen ter beschikking wordt gesteld en zien af van elke vordering van welkdanige aard ook betrekking hebbende op het gebruik van het voertuig waaronder schade door ongevallen, letsels door het gebruik van het voertuig of schade en letsels geleden tijden een der proeven.
• De deelnemer zal zich dienen te houden aan de instructies van de instructeurs/juryleden en zal kunnen gediskwalificeerd worden indien de deelnemer deze instructies niet naleeft of het voertuig gebruikt op een onrechtmatige wijze.
• De deelnemer kan verzocht worden een vrijwaringsdocument en/of verhaalsafstand te ondertekenen, alsmede een document waarin de voorwaarden voor gebruik van het voertuig en de van toepassing zijnde verzekeringspolis zullen zijn opgenomen, waarvan hij de voorwaarden door ondertekening ervan zal erkennen en aanvaarden.

Lees ook Meer van deze auteur